خبر

پزو فیلیپین / کرون سوئد

PHP/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.1918 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1918 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1918 0.05

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی