پزو فیلیپین / روپیه هند

PHP/INR Ask
نرخ فعلی:: 1.4781 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4781 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4781 0.14
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزو فیلیپین / روپیه هند در روز جاری

۱۷:۲۳:۱۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4781 17:23:13 0.0004 0.03% 0.0021 0.14% 0.0014 0.09% 0.0019 0.4781
1.4777 17:03:59 - - 0.0025 0.17% 0.0018 0.12% 0.0023 0.4777
1.4777 17:03:57 0.0008 0.05% 0.0025 0.17% 0.0018 0.12% 0.0023 0.4777
1.4785 16:43:42 0.0014 0.09% 0.0017 0.11% 0.001 0.07% 0.0015 0.4785
1.4771 16:23:01 0.0001 0.01% 0.0031 0.21% 0.0024 0.16% 0.0029 0.4771
1.4772 16:04:00 - - 0.003 0.20% 0.0023 0.16% 0.0028 0.4772
1.4772 16:03:59 0.0009 0.06% 0.003 0.20% 0.0023 0.16% 0.0028 0.4772
1.4781 15:44:01 0.0009 0.06% 0.0021 0.14% 0.0014 0.09% 0.0019 0.4781
1.4772 15:22:54 0.001 0.07% 0.003 0.20% 0.0023 0.16% 0.0028 0.4772
1.4762 15:03:45 - - 0.004 0.27% 0.0033 0.22% 0.0038 0.4762
1.4762 15:03:45 0.0025 0.17% 0.004 0.27% 0.0033 0.22% 0.0038 0.4762
1.4787 14:43:45 0.0021 0.14% 0.0015 0.10% 0.0008 0.05% 0.0013 0.4787
1.4766 14:03:59 - - 0.0036 0.24% 0.0029 0.20% 0.0034 0.4766
1.4766 14:03:59 0.0006 0.04% 0.0036 0.24% 0.0029 0.20% 0.0034 0.4766
1.476 13:43:50 0.0015 0.10% 0.0042 0.28% 0.0035 0.24% 0.004 0.476
1.4775 13:22:59 0.0006 0.04% 0.0027 0.18% 0.002 0.14% 0.0025 0.4775
1.4781 12:23:13 0.0009 0.06% 0.0021 0.14% 0.0014 0.09% 0.0019 0.4781
1.479 12:04:37 - - 0.0012 0.08% 0.0005 0.03% 0.001 0.479
1.479 12:04:37 0.0002 0.01% 0.0012 0.08% 0.0005 0.03% 0.001 0.479
1.4788 11:43:42 0.0001 0.01% 0.0014 0.09% 0.0007 0.05% 0.0012 0.4788
1.4787 11:23:00 0.0002 0.01% 0.0015 0.10% 0.0008 0.05% 0.0013 0.4787
1.4785 11:03:00 - - 0.0017 0.11% 0.001 0.07% 0.0015 0.4785
1.4785 11:02:59 0.0002 0.01% 0.0017 0.11% 0.001 0.07% 0.0015 0.4785
1.4787 10:43:39 0.0001 0.01% 0.0015 0.10% 0.0008 0.05% 0.0013 0.4787
1.4788 10:04:01 - - 0.0014 0.09% 0.0007 0.05% 0.0012 0.4788
1.4788 10:04:00 0.002 0.14% 0.0014 0.09% 0.0007 0.05% 0.0012 0.4788
1.4808 09:43:39 0.0033 0.22% 0.0006 0.04% 0.0013 0.09% 0.0008 0.4808
1.4775 09:03:31 - - 0.0027 0.18% 0.002 0.14% 0.0025 0.4775
1.4775 09:03:24 0.0003 0.02% 0.0027 0.18% 0.002 0.14% 0.0025 0.4775
1.4772 08:43:49 0.0013 0.09% 0.003 0.20% 0.0023 0.16% 0.0028 0.4772
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی