سول پرو / پزو اوروگوئه

PEN/UYU Ask
نرخ فعلی:: 11.2229 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.2229 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.2229 0
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۰۴:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.2229 07:04:00 - - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2229 07:03:59 0.0003 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2232 06:43:47 0.0001 - - - - - 0.1115 0.2232
11.2231 06:04:09 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2231 06:04:08 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2229 05:43:56 0.0002 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2231 05:23:00 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2229 05:04:21 - - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2229 05:04:18 0.0002 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2231 04:43:48 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2229 04:04:20 - - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2229 04:04:20 0.0002 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2231 03:23:16 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2229 03:04:15 - - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2229 03:04:06 0.0003 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2232 02:23:30 0.0001 - - - - - 0.1115 0.2232
11.2231 01:24:20 0.0002 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2229 01:05:47 - - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2229 01:05:46 0.0002 - 0.0003 - 0.0003 - 0.1118 0.2229
11.2231 00:44:39 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.1116 0.2231
11.2232 00:38:54 - - - - - - 0.1115 0.2232
11.2232 00:38:51 - - - - - - 0.1115 0.2232
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی