خبر

سول پرو / پزو اوروگوئه

PEN/UYU Ask
نرخ فعلی:: 10.4748 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.4748 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.4748 -

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی