خبر

سول پرو / گورانی پاراگوئه

PEN/PYG Ask
نرخ فعلی:: 2,035.14 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2,035.14 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,035.14 0.21

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی