سول پرو / پزو شیلی

PEN/CLP Ask
نرخ فعلی:: 189.83 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 189.83 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 189.83 0.26
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۲۸:۲۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
189.83 18:28:25 5.3847 2.84% 0.5 0.26% 0.5 0.26% 5.3847 5.17
195.2147 18:07:12 5.0247 2.64% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.19 17:42:32 0.81 0.43% 0.14 0.07% 0.14 0.07% 5.0247 4.81
191 17:28:24 4.2147 2.21% 0.67 0.35% 0.67 0.35% 4.2147 4
195.2147 17:21:12 4.2247 2.21% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.99 17:07:32 4.2247 2.21% 0.66 0.35% 0.66 0.35% 4.2247 4.01
195.2147 16:56:11 3.6047 1.88% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
191.61 16:42:27 3.6047 1.88% 1.28 0.67% 1.28 0.67% 3.6047 3.39
195.2147 16:28:10 3.9647 2.07% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
191.25 16:21:34 3.9647 2.07% 0.92 0.48% 0.92 0.48% 3.9647 3.75
195.2147 16:07:12 4.3447 2.28% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.87 15:42:27 0.08 0.04% 0.54 0.28% 0.54 0.28% 4.3447 4.13
190.79 15:21:29 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 15:14:11 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 15:07:29 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 14:49:10 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 14:42:33 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 14:21:14 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 14:07:36 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 13:56:11 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 13:42:32 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 13:35:16 - - 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
195.2147 13:35:16 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 13:21:33 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 13:07:15 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 13:01:07 - - 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
190.79 13:01:04 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 12:42:16 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
190.79 12:07:40 4.4247 2.32% 0.46 0.24% 0.46 0.24% 4.4247 4.21
195.2147 11:56:13 4.4247 2.32% 4.8847 2.57% 4.8847 2.57% - 0.2147
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی