انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,804.17 1.21
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,804.17 1.21
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,804.17 1.21
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه انس طلا

۱۶:۱۴:۱۷
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,781.79 1,776.90 1,789.34 1,783.01 1.14 0.06% 2021/10/21 1400/07/29
1,768.76 1,766.99 1,788.33 1,781.87 12.08 0.68% 2021/10/20 1400/07/28
1,764.91 1,762.96 1,785.12 1,769.79 5.38 0.3% 2021/10/19 1400/07/27
1,767.40 1,760.42 1,772.09 1,764.41 3.21 0.18% 2021/10/18 1400/07/26
1,767.01 1,767.01 1,768.19 1,767.62 28.33 1.6% 2021/10/16 1400/07/24
1,792.74 1,786.80 1,800.44 1,795.95 28.89 1.63% 2021/10/15 1400/07/23
1,753.97 1,750.87 1,769.34 1,760.26 32.91 1.87% 2021/10/13 1400/07/21
1,757.55 1,750.34 1,760.99 1,754.19 3.17 0.18% 2021/10/11 1400/07/19
1,756.80 1,756.26 1,757.53 1,757.36 - - 2021/10/09 1400/07/17
1,755.52 1,753.43 1,781.20 1,756.89 - - 2021/10/08 1400/07/16
1,763.02 1,752.21 1,766.75 1,755.40 - - 2021/10/07 1400/07/15
1,765.26 1,749.31 1,765.26 1,759.81 6 0.34% 2021/10/05 1400/07/13
1,764.04 1,748.04 1,770.28 1,768.11 4.73 0.27% 2021/10/04 1400/07/12
1,760.12 1,759.66 1,760.99 1,760.96 1.25 0.07% 2021/10/02 1400/07/10
1,757.38 1,750.10 1,763.71 1,759.71 2.51 0.14% 2021/10/01 1400/07/9
1,725.84 1,722.38 1,763.74 1,757.20 31.28 1.81% 2021/09/30 1400/07/8
1,733.32 1,721.93 1,745.56 1,725.92 31.28 1.81% 2021/09/29 1400/07/7

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی