انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,836.78 0.04
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,836.78 0.04
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,836.78 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها