انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 1,660.98 0.02
انس های جهانی

نرخ فعلی: : 1,660.98 0.02

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 1,660.98 0.02

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : انس های جهانی

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی