خبر

انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 2,358.36 0.06
انس های جهانی

نرخ فعلی: : 2,358.36 0.06

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 2,358.36 0.06

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : انس های جهانی

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی