دلار نیوزیلند / فورینت مجارستان

NZD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 212.635 0.91
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 212.635 0.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 212.635 0.91
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۱۴:۳۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
212.635 15:14:34 0.257 0.12% 1.915 0.91% 1.502 0.71% 1.893 2.635
212.378 15:01:39 - - 1.658 0.79% 1.245 0.59% 1.636 2.378
212.378 15:01:38 0.004 - 1.658 0.79% 1.245 0.59% 1.636 2.378
212.374 14:49:32 0.091 0.04% 1.654 0.78% 1.241 0.59% 1.632 2.374
212.283 14:35:42 - - 1.563 0.74% 1.15 0.54% 1.541 2.283
212.283 14:35:41 0.053 0.02% 1.563 0.74% 1.15 0.54% 1.541 2.283
212.23 13:35:13 - - 1.51 0.72% 1.097 0.52% 1.488 2.23
212.23 13:35:13 0.44 0.21% 1.51 0.72% 1.097 0.52% 1.488 2.23
212.67 13:14:31 0.083 0.04% 1.95 0.93% 1.537 0.73% 1.928 2.67
212.587 13:01:06 - - 1.867 0.89% 1.454 0.69% 1.845 2.587
212.587 13:01:06 0.357 0.17% 1.867 0.89% 1.454 0.69% 1.845 2.587
212.23 12:58:06 0.318 0.15% 1.51 0.72% 1.097 0.52% 1.488 2.23
212.548 12:49:33 0.318 0.15% 1.828 0.87% 1.415 0.67% 1.806 2.548
212.23 12:35:30 - - 1.51 0.72% 1.097 0.52% 1.488 2.23
212.23 12:35:29 0.417 0.20% 1.51 0.72% 1.097 0.52% 1.488 2.23
212.647 12:14:41 0.208 0.10% 1.927 0.91% 1.514 0.72% 1.905 2.647
212.439 12:01:54 - - 1.719 0.82% 1.306 0.62% 1.697 2.439
212.439 12:01:50 1.719 0.82% 1.719 0.82% 1.306 0.62% 1.697 2.439
210.72 11:56:19 1.736 0.82% - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
212.456 11:49:39 1.736 0.82% 1.736 0.82% 1.323 0.63% 1.714 2.456
210.72 11:35:31 - - - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
210.72 11:35:30 1.577 0.75% - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
212.297 11:28:34 0.157 0.07% 1.577 0.75% 1.164 0.55% 1.555 2.297
212.454 11:14:37 0.069 0.03% 1.734 0.82% 1.321 0.63% 1.712 2.454
212.523 11:01:17 - - 1.803 0.86% 1.39 0.66% 1.781 2.523
212.523 11:01:16 1.803 0.86% 1.803 0.86% 1.39 0.66% 1.781 2.523
210.72 10:56:18 1.613 0.77% - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
212.333 10:49:30 1.613 0.77% 1.613 0.77% 1.2 0.57% 1.591 2.333
210.72 10:35:18 - - - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
210.72 10:35:18 1.507 0.72% - - 0.413 0.20% 0.022 0.72
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی