کرون نروژ / کرون سوئد

NOK/SEK Ask
نرخ فعلی:: 1.0259 3.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0259 3.34
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0259 3.34
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون نروژ / کرون سوئد در روز جاری

۱۳:۴۳:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0259 13:43:50 0.0332 3.34% 0.0332 3.34% 0.005 0.49% 0.0042 0.0259
0.9927 13:35:54 - - - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
0.9927 13:35:53 0.0327 3.29% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0254 13:23:17 0.0327 3.29% 0.0327 3.29% 0.0055 0.54% 0.0047 0.0254
0.9927 13:07:44 0.0321 3.23% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0248 13:03:36 - - 0.0321 3.23% 0.0061 0.60% 0.0053 0.0248
1.0248 13:03:35 0.0321 3.23% 0.0321 3.23% 0.0061 0.60% 0.0053 0.0248
0.9927 12:42:50 0.0329 3.31% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0256 12:37:37 - - 0.0329 3.31% 0.0053 0.52% 0.0045 0.0256
1.0256 12:37:37 0.0329 3.31% 0.0329 3.31% 0.0053 0.52% 0.0045 0.0256
0.9927 12:21:40 0.0348 3.51% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0275 12:04:03 - - 0.0348 3.51% 0.0034 0.33% 0.0026 0.0275
1.0275 12:04:03 0.0348 3.51% 0.0348 3.51% 0.0034 0.33% 0.0026 0.0275
0.9927 11:56:23 0.0353 3.56% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.028 11:43:38 0.0353 3.56% 0.0353 3.56% 0.0029 0.28% 0.0021 0.028
0.9927 11:28:25 0.0354 3.57% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0281 11:23:14 0.0354 3.57% 0.0354 3.57% 0.0028 0.27% 0.002 0.0281
0.9927 11:07:50 0.0357 3.60% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0284 11:03:24 - - 0.0357 3.60% 0.0025 0.24% 0.0017 0.0284
1.0284 11:03:24 0.0003 0.03% 0.0357 3.60% 0.0025 0.24% 0.0017 0.0284
1.0287 10:43:46 0.0002 0.02% 0.036 3.63% 0.0022 0.21% 0.0014 0.0287
1.0289 10:22:53 0.0362 3.65% 0.0362 3.65% 0.002 0.19% 0.0012 0.0289
0.9927 10:14:30 0.0366 3.69% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0293 10:03:18 - - 0.0366 3.69% 0.0016 0.16% 0.0008 0.0293
1.0293 10:03:15 0.0366 3.69% 0.0366 3.69% 0.0016 0.16% 0.0008 0.0293
0.9927 09:49:27 0.0363 3.66% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.029 09:43:31 0.0363 3.66% 0.0363 3.66% 0.0019 0.18% 0.0011 0.029
0.9927 09:21:35 0.037 3.73% - - 0.0382 3.85% 0.0374 0.0073
1.0297 09:03:12 - - 0.037 3.73% 0.0012 0.12% 0.0004 0.0297
1.0297 09:03:12 0.037 3.73% 0.037 3.73% 0.0012 0.12% 0.0004 0.0297
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی