خبر

کرون نروژ / روپیه پاکستان

NOK/PKR Ask
نرخ فعلی:: 26.41 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 26.41 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 26.41 -

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی