کرون نروژ / بولبوا پاناما

NOK/PAB Ask
نرخ فعلی:: 0.1129 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1129 0.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1129 0.27
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۱۴:۳۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1129 14:14:32 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1128 13:28:35 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0003 0.27% 0.0004 -
0.1129 13:16:29 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.113 12:49:38 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0005 0.44% 0.0002 -
0.1131 12:28:39 0.0001 0.09% 0.0005 0.44% 0.0006 0.53% 0.0001 -
0.113 12:02:01 - - 0.0004 0.36% 0.0005 0.44% 0.0002 -
0.113 12:02:00 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0005 0.44% 0.0002 -
0.1131 11:49:32 0.0001 0.09% 0.0005 0.44% 0.0006 0.53% 0.0001 -
0.113 11:28:31 0.0001 0.09% 0.0004 0.36% 0.0005 0.44% 0.0002 -
0.1129 11:01:35 - - 0.0003 0.27% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1129 11:01:34 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1128 10:49:35 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0003 0.27% 0.0004 -
0.1129 09:49:37 0.0001 0.09% 0.0003 0.27% 0.0004 0.36% 0.0003 -
0.1128 07:28:30 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0003 0.27% 0.0004 -
0.1127 06:28:28 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0002 0.18% 0.0005 -
0.1126 03:00:51 - - - - 0.0001 0.09% 0.0006 -
0.1126 03:00:51 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0006 -
0.1125 02:49:24 - - 0.0001 0.09% - - 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی