خبر

کرون نروژ / پوند انگلیس

NOK/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0816 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0816 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0816 -

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی