خبر

کرون نروژ / فرانک سوییس

NOK/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.0823 0.49
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0823 0.49

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0823 0.49

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی