کرون نروژ / درهم امارات

NOK/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.4201 3.63
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4201 3.63

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4201 3.63

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون نروژ / درهم امارات در روز جاری

۲۳:۳۵:۴۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4201 23:35:49 - - 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4201 23:35:49 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 23:23:10 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 23:07:42 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 23:03:47 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4049 23:03:44 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 22:42:34 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 22:04:00 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4049 22:03:59 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 21:56:40 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 21:43:54 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 21:28:32 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 21:23:28 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 21:07:43 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 20:23:11 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 20:14:38 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 20:03:48 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4049 20:03:34 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 19:49:35 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 19:43:49 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 19:21:54 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 19:03:33 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4049 19:03:28 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 18:56:37 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 18:44:07 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 18:35:46 - - 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4201 18:35:45 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 18:22:57 0.0152 3.75% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
0.4201 18:07:42 0.0152 3.75% 0.0147 3.63% 0.0147 3.63% - -
0.4049 18:03:59 - - 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0152 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی