رینگیت مالزی / ین ژاپن

MYR/JPY Ask
نرخ فعلی:: 26.527 0.48
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 26.527 0.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 26.527 0.48
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۱۴:۴۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
26.527 20:14:47 0.13 0.49% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.657 20:09:57 0.13 0.49% 0.0016 0.01% 0.004 0.02% 0.1773 0.343
26.527 19:49:31 0.1348 0.51% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6618 19:43:59 0.1348 0.51% 0.0064 0.02% 0.0088 0.03% 0.1725 0.3382
26.527 19:21:44 0.1663 0.63% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6933 19:09:40 0.1663 0.63% 0.0379 0.14% 0.0403 0.15% 0.141 0.3067
26.527 18:56:34 0.1711 0.65% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6981 18:43:40 0.1711 0.65% 0.0427 0.16% 0.0451 0.17% 0.1362 0.3019
26.527 18:35:56 - - 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.527 18:35:55 0.1614 0.61% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6884 18:29:43 0.1614 0.61% 0.033 0.12% 0.0354 0.13% 0.1459 0.3116
26.527 18:07:35 0.1324 0.50% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6594 18:04:12 - - 0.004 0.02% 0.0064 0.02% 0.1749 0.3406
26.6594 18:04:08 0.1324 0.50% 0.004 0.02% 0.0064 0.02% 0.1749 0.3406
26.527 17:42:41 0.13 0.49% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.657 17:29:46 0.13 0.49% 0.0016 0.01% 0.004 0.02% 0.1773 0.343
26.527 17:21:46 0.1131 0.43% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6401 17:05:00 - - 0.0153 0.06% 0.0129 0.05% 0.1942 0.3599
26.6401 17:04:59 0.1131 0.43% 0.0153 0.06% 0.0129 0.05% 0.1942 0.3599
26.527 16:56:29 0.1058 0.40% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6328 16:43:38 0.1058 0.40% 0.0226 0.08% 0.0202 0.08% 0.2015 0.3672
26.527 16:28:35 0.1058 0.40% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6328 16:23:28 0.1058 0.40% 0.0226 0.08% 0.0202 0.08% 0.2015 0.3672
26.527 16:07:56 0.101 0.38% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.628 16:04:57 - - 0.0274 0.10% 0.025 0.09% 0.2063 0.372
26.628 16:04:55 0.0073 0.03% 0.0274 0.10% 0.025 0.09% 0.2063 0.372
26.6207 15:43:58 0.0096 0.04% 0.0347 0.13% 0.0323 0.12% 0.2136 0.3793
26.6111 15:22:51 0.0841 0.32% 0.0443 0.17% 0.0419 0.16% 0.2232 0.3889
26.527 15:14:41 0.0962 0.36% 0.1284 0.48% 0.126 0.47% 0.3073 0.473
26.6232 15:03:56 - - 0.0322 0.12% 0.0298 0.11% 0.2111 0.3768
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی