رینگیت مالزی / ین ژاپن

MYR/JPY Ask
نرخ فعلی:: 26.291 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 26.291 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 26.291 -

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

رینگیت مالزی / ین ژاپن در روز جاری

۰۷:۴۲:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
26.291 07:42:33 0.6223 2.37% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.9133 07:23:14 0.02 0.07% 0.6223 2.37% 0.0811 0.30% 0.6223 0.9133
26.9333 07:03:34 - - 0.6423 2.44% 0.1011 0.38% 0.6423 0.9333
26.9333 07:03:28 0.6423 2.44% 0.6423 2.44% 0.1011 0.38% 0.6423 0.9333
26.291 06:56:30 0.6319 2.40% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.9229 06:43:34 0.6319 2.40% 0.6319 2.40% 0.0907 0.34% 0.6319 0.9229
26.291 06:28:31 0.6461 2.46% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.9371 06:23:06 0.6461 2.46% 0.6461 2.46% 0.1049 0.39% 0.6461 0.9371
26.291 06:07:47 0.6454 2.45% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.9364 06:03:35 0.6454 2.45% 0.6454 2.45% 0.1042 0.39% 0.6454 0.9364
26.291 06:01:25 0.6016 2.29% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8926 05:43:43 0.0198 0.07% 0.6016 2.29% 0.0604 0.23% 0.6016 0.8926
26.8728 05:23:33 0.5818 2.21% 0.5818 2.21% 0.0406 0.15% 0.5818 0.8728
26.291 05:14:41 0.5896 2.24% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8806 05:03:25 - - 0.5896 2.24% 0.0484 0.18% 0.5896 0.8806
26.8806 05:03:20 0.5896 2.24% 0.5896 2.24% 0.0484 0.18% 0.5896 0.8806
26.291 04:49:30 0.6015 2.29% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8925 04:43:54 0.6015 2.29% 0.6015 2.29% 0.0603 0.22% 0.6015 0.8925
26.291 03:56:44 0.5738 2.18% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8648 03:44:50 0.5738 2.18% 0.5738 2.18% 0.0326 0.12% 0.5738 0.8648
26.291 03:36:10 - - - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.291 03:36:08 0.5435 2.07% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8345 03:24:00 0.5435 2.07% 0.5435 2.07% 0.0023 0.01% 0.5435 0.8345
26.291 03:07:46 0.553 2.10% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.844 03:04:30 - - 0.553 2.10% 0.0118 0.04% 0.553 0.844
26.844 03:04:25 0.553 2.10% 0.553 2.10% 0.0118 0.04% 0.553 0.844
26.291 02:42:50 0.5577 2.12% - - 0.5412 2.06% - 0.291
26.8487 02:24:00 0.0095 0.04% 0.5577 2.12% 0.0165 0.06% 0.5577 0.8487
26.8582 02:04:43 - - 0.5672 2.16% 0.026 0.10% 0.5672 0.8582
26.8582 02:04:40 0.5672 2.16% 0.5672 2.16% 0.026 0.10% 0.5672 0.8582
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی