پزوی مکزیک / دلار

MXN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0458 0.44
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0458 0.44

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0458 0.44

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / دلار در روز جاری

۱۳:۰۵:۲۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0458 13:05:23 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 13:05:22 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0459 13:03:33 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0001 0.22% 0.0013 -
0.0458 12:37:25 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 12:24:21 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 12:22:30 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 12:20:28 - - 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0457 12:20:27 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 12:05:42 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 12:05:39 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 12:02:33 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 12:01:36 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 12:01:30 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 11:57:18 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 11:56:36 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 11:52:32 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 11:51:13 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 11:50:27 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 11:50:25 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0457 11:43:18 0.0001 0.22% 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0015 -
0.0458 11:36:21 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0459 11:32:21 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0001 0.22% 0.0013 -
0.0458 11:30:29 - - 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0458 11:30:25 0.0001 0.22% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0014 -
0.0459 11:12:22 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0001 0.22% 0.0013 -
0.046 11:08:25 0.0001 0.22% 0.0004 0.88% - - 0.0012 -
0.0459 11:07:33 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0001 0.22% 0.0013 -
0.046 11:06:29 0.0001 0.22% 0.0004 0.88% - - 0.0012 -
0.0459 11:01:35 0.0001 0.22% 0.0003 0.66% 0.0001 0.22% 0.0013 -
0.046 10:59:26 0.0001 0.22% 0.0004 0.88% - - 0.0012 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی