پزوی مکزیک / روبل روسیه

MXN/RUB Ask
نرخ فعلی:: 3.6393 4.91
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.6393 4.91

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.6393 4.91

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / روبل روسیه در روز جاری

۰۴:۲۱:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.6393 04:21:40 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 04:03:51 - - 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.4742 04:03:49 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 03:56:50 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 03:44:29 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 03:36:01 - - 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.6393 03:36:00 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 03:23:38 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 03:07:48 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 03:04:36 - - 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.4742 03:04:33 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 02:42:48 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 02:03:36 - - 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.4742 02:03:23 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 01:56:35 0.1651 4.75% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4742 01:44:01 0.1651 4.75% 0.0051 0.15% 0.0051 0.15% 0.1651 0.5258
3.6393 01:28:36 0.1676 4.83% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4717 01:23:15 0.1676 4.83% 0.0026 0.07% 0.0026 0.07% 0.1676 0.5283
3.6393 01:01:25 - - 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.6393 01:01:22 0.1652 4.76% 0.1702 4.91% 0.1702 4.91% - 0.3607
3.4741 00:44:27 0.005 0.14% 0.005 0.14% 0.005 0.14% 0.1652 0.5259
3.4691 00:30:25 - - - - - - 0.1702 0.5309
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی