پزوی مکزیک / پزو فیلیپین

MXN/PHP Ask
نرخ فعلی:: 2.4206 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.4206 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.4206 0
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۰۸:۲۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4206 16:08:25 0.003 0.12% 0.0001 - 0.0001 - 0.0015 0.4206
2.4236 15:43:32 0.0016 0.07% 0.0029 0.12% 0.0029 0.12% 0.0015 0.4236
2.422 15:22:33 0.0014 0.06% 0.0013 0.05% 0.0013 0.05% 0.0001 0.422
2.4234 15:08:32 0.0008 0.03% 0.0027 0.11% 0.0027 0.11% 0.0013 0.4234
2.4242 14:43:34 0.0006 0.02% 0.0035 0.14% 0.0035 0.14% 0.0021 0.4242
2.4236 14:22:41 0.0001 - 0.0029 0.12% 0.0029 0.12% 0.0015 0.4236
2.4235 14:08:22 0.0002 0.01% 0.0028 0.12% 0.0028 0.12% 0.0014 0.4235
2.4237 13:43:27 0.0005 0.02% 0.003 0.12% 0.003 0.12% 0.0016 0.4237
2.4232 13:22:25 0.0064 0.26% 0.0025 0.10% 0.0025 0.10% 0.0011 0.4232
2.4168 12:22:26 0.0024 0.10% 0.0039 0.16% 0.0039 0.16% 0.0053 0.4168
2.4192 12:08:27 0.0006 0.02% 0.0015 0.06% 0.0015 0.06% 0.0029 0.4192
2.4198 11:22:28 0.0012 0.05% 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.0023 0.4198
2.421 11:08:27 0.0021 0.09% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0011 0.421
2.4231 10:43:25 0.0009 0.04% 0.0024 0.10% 0.0024 0.10% 0.001 0.4231
2.4222 10:22:06 0.0001 - 0.0015 0.06% 0.0015 0.06% 0.0001 0.4222
2.4223 10:02:19 - - 0.0016 0.07% 0.0016 0.07% 0.0002 0.4223
2.4223 10:02:19 0.0007 0.03% 0.0016 0.07% 0.0016 0.07% 0.0002 0.4223
2.4216 09:42:48 0.0005 0.02% 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.0005 0.4216
2.4221 09:01:41 - - 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% - 0.4221
2.4221 09:01:40 0.0005 0.02% 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% - 0.4221
2.4226 08:42:40 0.0005 0.02% 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.0005 0.4226
2.4221 08:21:43 0.0003 0.01% 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% - 0.4221
2.4224 08:01:53 - - 0.0017 0.07% 0.0017 0.07% 0.0003 0.4224
2.4224 08:01:53 0.0002 0.01% 0.0017 0.07% 0.0017 0.07% 0.0003 0.4224
2.4226 07:01:24 - - 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.0005 0.4226
2.4226 07:01:24 0.0001 - 0.0019 0.08% 0.0019 0.08% 0.0005 0.4226
2.4227 06:42:42 0.0003 0.01% 0.002 0.08% 0.002 0.08% 0.0006 0.4227
2.4224 06:21:41 0.001 0.04% 0.0017 0.07% 0.0017 0.07% 0.0003 0.4224
2.4234 06:01:38 - - 0.0027 0.11% 0.0027 0.11% 0.0013 0.4234
2.4234 06:01:38 0.0008 0.03% 0.0027 0.11% 0.0027 0.11% 0.0013 0.4234
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی