پزوی مکزیک / سول پرو

MXN/PEN Ask
نرخ فعلی:: 0.1977 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1977 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1977 0.2
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / سول پرو در روز جاری

۱۳:۰۳:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1977 13:03:59 - - 0.0004 0.20% 0.0004 0.20% 0.0003 -
0.1977 13:03:59 0.0001 0.05% 0.0004 0.20% 0.0004 0.20% 0.0003 -
0.1978 12:38:00 - - 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0002 -
0.1978 12:38:00 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0002 -
0.1981 12:04:48 - - - - - - 0.0001 -
0.1981 12:04:48 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.1982 11:43:49 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1983 11:03:58 - - 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.1983 11:03:57 0.0001 0.05% 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.1984 10:43:56 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.1983 10:23:00 0.0001 0.05% 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.1982 10:03:53 - - 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1982 10:03:51 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1981 09:43:40 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.1982 08:03:24 - - 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1982 08:03:22 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1981 07:02:57 - - - - - - 0.0001 -
0.1981 07:02:57 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.1982 06:43:49 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1981 05:22:50 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.1982 03:43:49 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.1981 01:44:07 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.198 00:43:34 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% - -
0.1981 00:22:54 - - - - - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی