خبر

پزوی مکزیک / پوند انگلیس

MXN/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0416 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0416 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0416 0.24

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی