خبر

مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 153,080,000 -
مظنه / مثقال

نرخ فعلی: : 153,080,000 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 153,080,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : مظنه / مثقال

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی