مثقال طلا

Mesghal
نرخ فعلی:: 44,990,000 0.44
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0.44
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,990,000 0.44
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها