ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی

JPY/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.1279 1.8
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1279 1.8
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1279 1.8
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۴۲:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1279 22:42:57 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 22:06:27 - - 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1306 22:06:25 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 21:56:44 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 21:44:59 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 21:28:58 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 21:24:17 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 21:07:52 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 20:24:36 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 20:14:57 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 20:06:55 - - 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1306 20:06:54 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 19:49:57 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 19:44:56 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 19:22:18 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 19:07:03 - - 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1306 19:06:51 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 18:56:58 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 18:45:55 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 18:36:01 - - 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1279 18:36:00 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 18:24:42 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 18:15:00 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 18:08:34 - - 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1306 18:08:32 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 17:43:08 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 17:06:55 - - 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1306 17:06:45 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
0.1279 16:56:47 0.0027 2.11% 0.0023 1.80% 0.0024 1.88% - -
0.1306 16:46:59 0.0027 2.11% 0.0004 0.31% 0.0003 0.23% 0.0027 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی