ین ژاپن / فرانک آفریقا

JPY/XAF Ask
نرخ فعلی:: 5.0944 2.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.0944 2.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.0944 2.19
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۳:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.0944 10:43:42 0.0032 0.06% 0.1116 2.19% 0.1116 2.19% 0.1651 0.0944
5.0976 10:22:45 0.0018 0.04% 0.1084 2.13% 0.1084 2.13% 0.1619 0.0976
5.0958 10:03:53 - - 0.1102 2.16% 0.1102 2.16% 0.1637 0.0958
5.0958 10:03:51 0.0012 0.02% 0.1102 2.16% 0.1102 2.16% 0.1637 0.0958
5.097 09:43:42 0.0036 0.07% 0.109 2.14% 0.109 2.14% 0.1625 0.097
5.1006 09:02:48 - - 0.1054 2.07% 0.1054 2.07% 0.1589 0.1006
5.1006 09:02:46 0.0012 0.02% 0.1054 2.07% 0.1054 2.07% 0.1589 0.1006
5.1018 08:43:33 0.0002 - 0.1042 2.04% 0.1042 2.04% 0.1577 0.1018
5.1016 08:29:22 0.0003 0.01% 0.1044 2.05% 0.1044 2.05% 0.1579 0.1016
5.1013 08:03:39 - - 0.1047 2.05% 0.1047 2.05% 0.1582 0.1013
5.1013 08:03:36 0.0012 0.02% 0.1047 2.05% 0.1047 2.05% 0.1582 0.1013
5.1025 07:22:46 0.0357 0.70% 0.1035 2.03% 0.1035 2.03% 0.157 0.1025
5.1382 07:02:58 - - 0.0678 1.32% 0.0678 1.32% 0.1213 0.1382
5.1382 07:02:58 0.0013 0.03% 0.0678 1.32% 0.0678 1.32% 0.1213 0.1382
5.1369 06:43:27 0.001 0.02% 0.0691 1.35% 0.0691 1.35% 0.1226 0.1369
5.1359 06:22:33 0.0009 0.02% 0.0701 1.36% 0.0701 1.36% 0.1236 0.1359
5.135 06:02:58 0.0002 - 0.071 1.38% 0.071 1.38% 0.1245 0.135
5.1348 05:43:28 0.0002 - 0.0712 1.39% 0.0712 1.39% 0.1247 0.1348
5.135 05:22:45 0.0026 0.05% 0.071 1.38% 0.071 1.38% 0.1245 0.135
5.1324 05:08:31 0.0727 1.42% 0.0736 1.43% 0.0736 1.43% 0.1271 0.1324
5.2051 04:43:25 0.0014 0.03% 0.0009 0.02% 0.0009 0.02% 0.0544 0.2051
5.2065 04:03:00 - - 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.053 0.2065
5.2065 04:02:58 0.0043 0.08% 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.053 0.2065
5.2022 03:43:27 0.0014 0.03% 0.0038 0.07% 0.0038 0.07% 0.0573 0.2022
5.2036 03:02:40 - - 0.0024 0.05% 0.0024 0.05% 0.0559 0.2036
5.2036 03:02:39 0.0009 0.02% 0.0024 0.05% 0.0024 0.05% 0.0559 0.2036
5.2027 02:03:30 - - 0.0033 0.06% 0.0033 0.06% 0.0568 0.2027
5.2027 02:03:26 0.0007 0.01% 0.0033 0.06% 0.0033 0.06% 0.0568 0.2027
5.202 01:44:09 0.004 0.08% 0.004 0.08% 0.004 0.08% 0.0575 0.202
5.206 01:22:42 - - - - - - 0.0535 0.206
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی