ین ژاپن / روپیه پاکستان

JPY/PKR Ask
نرخ فعلی:: 1.5106 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5106 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5106 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / روپیه پاکستان در روز جاری

۰۳:۰۷:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.5106 03:07:47 0.0471 3.12% - - 0.0498 3.30% 0.0464 0.4894
1.5577 03:04:30 - - 0.0471 3.12% 0.0027 0.17% 0.0007 0.4423
1.5577 03:04:30 0.0471 3.12% 0.0471 3.12% 0.0027 0.17% 0.0007 0.4423
1.5106 02:42:46 0.0482 3.19% - - 0.0498 3.30% 0.0464 0.4894
1.5588 02:23:30 0.0012 0.08% 0.0482 3.19% 0.0016 0.10% 0.0018 0.4412
1.56 02:04:07 - - 0.0494 3.27% 0.0004 0.03% 0.003 0.44
1.56 02:04:01 0.0494 3.27% 0.0494 3.27% 0.0004 0.03% 0.003 0.44
1.5106 01:56:36 0.0495 3.28% - - 0.0498 3.30% 0.0464 0.4894
1.5601 01:44:27 0.0495 3.28% 0.0495 3.28% 0.0003 0.02% 0.0031 0.4399
1.5106 01:28:34 0.0487 3.22% - - 0.0498 3.30% 0.0464 0.4894
1.5593 01:22:54 0.0487 3.22% 0.0487 3.22% 0.0011 0.07% 0.0023 0.4407
1.5106 01:07:40 0.0499 3.30% - - 0.0498 3.30% 0.0464 0.4894
1.5605 01:03:45 - - 0.0499 3.30% 0.0001 0.01% 0.0035 0.4395
1.5605 01:03:44 0.0003 0.02% 0.0499 3.30% 0.0001 0.01% 0.0035 0.4395
1.5608 00:43:58 0.0004 0.03% 0.0502 3.32% 0.0004 0.03% 0.0038 0.4392
1.5604 00:22:49 - - 0.0498 3.30% - - 0.0034 0.4396
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی