ین ژاپن / شیلینگ کنیا

JPY/KES Ask
نرخ فعلی:: 0.9794 0.51
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9794 0.51
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9794 0.51
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / شیلینگ کنیا در روز جاری

۲۱:۰۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9794 21:03:29 - - 0.005 0.51% 0.0048 0.49% 0.0051 0.0206
0.9794 21:03:25 0.0004 0.04% 0.005 0.51% 0.0048 0.49% 0.0051 0.0206
0.9798 20:43:34 0.0002 0.02% 0.0054 0.55% 0.0052 0.53% 0.0055 0.0202
0.98 20:22:59 0.0005 0.05% 0.0056 0.57% 0.0054 0.55% 0.0057 0.02
0.9795 20:03:37 - - 0.0051 0.52% 0.0049 0.50% 0.0052 0.0205
0.9795 20:03:32 0.0007 0.07% 0.0051 0.52% 0.0049 0.50% 0.0052 0.0205
0.9788 19:43:47 0.0015 0.15% 0.0044 0.45% 0.0042 0.43% 0.0045 0.0212
0.9773 19:03:19 - - 0.0029 0.30% 0.0027 0.28% 0.003 0.0227
0.9773 19:03:17 0.0017 0.17% 0.0029 0.30% 0.0027 0.28% 0.003 0.0227
0.979 18:43:46 0.0003 0.03% 0.0046 0.47% 0.0044 0.45% 0.0047 0.021
0.9787 18:23:00 0.0008 0.08% 0.0043 0.44% 0.0041 0.42% 0.0044 0.0213
0.9779 18:03:37 - - 0.0035 0.36% 0.0033 0.34% 0.0036 0.0221
0.9779 18:03:33 0.0006 0.06% 0.0035 0.36% 0.0033 0.34% 0.0036 0.0221
0.9773 17:03:48 - - 0.0029 0.30% 0.0027 0.28% 0.003 0.0227
0.9773 17:03:42 0.0005 0.05% 0.0029 0.30% 0.0027 0.28% 0.003 0.0227
0.9778 16:43:48 0.0006 0.06% 0.0034 0.35% 0.0032 0.33% 0.0035 0.0222
0.9772 16:22:54 0.0003 0.03% 0.0028 0.29% 0.0026 0.27% 0.0029 0.0228
0.9769 16:02:57 - - 0.0025 0.26% 0.0023 0.24% 0.0026 0.0231
0.9769 16:02:57 0.0005 0.05% 0.0025 0.26% 0.0023 0.24% 0.0026 0.0231
0.9764 15:43:43 0.0006 0.06% 0.002 0.21% 0.0018 0.18% 0.0021 0.0236
0.977 15:22:54 0.0004 0.04% 0.0026 0.27% 0.0024 0.25% 0.0027 0.023
0.9774 15:03:35 - - 0.003 0.31% 0.0028 0.29% 0.0031 0.0226
0.9774 15:03:27 0.0016 0.16% 0.003 0.31% 0.0028 0.29% 0.0031 0.0226
0.9758 14:43:52 0.0002 0.02% 0.0014 0.14% 0.0012 0.12% 0.0015 0.0242
0.976 14:03:08 - - 0.0016 0.16% 0.0014 0.14% 0.0017 0.024
0.976 14:03:08 0.0003 0.03% 0.0016 0.16% 0.0014 0.14% 0.0017 0.024
0.9757 13:43:55 0.0009 0.09% 0.0013 0.13% 0.0011 0.11% 0.0014 0.0243
0.9748 13:03:16 - - 0.0004 0.04% 0.0002 0.02% 0.0005 0.0252
0.9748 13:03:15 0.0018 0.18% 0.0004 0.04% 0.0002 0.02% 0.0005 0.0252
0.9766 12:22:50 0.0001 0.01% 0.0022 0.23% 0.002 0.21% 0.0023 0.0234
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی