ین ژاپن / دلار کانادا

JPY/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.0109 5.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0109 5.5
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0109 5.5
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / دلار کانادا در روز جاری

۱۳:۴۳:۵۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0109 13:43:51 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 13:35:56 - - - - - - - -
0.0115 13:35:55 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 13:23:21 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 13:07:47 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 13:03:41 - - 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0109 13:03:41 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 12:42:53 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 12:37:42 - - 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0109 12:37:42 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 12:21:41 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 12:04:13 - - 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0109 12:04:13 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 11:56:24 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 11:43:40 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 11:28:27 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 11:23:19 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 11:07:52 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 10:22:55 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 10:14:31 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 10:03:24 - - 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0109 10:03:21 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 09:49:28 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 09:43:32 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 09:21:36 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 09:03:18 - - 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0109 09:03:18 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 08:56:29 0.0006 5.50% - - - - - -
0.0109 08:43:42 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0006 -
0.0115 08:35:40 - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی