خبر

ین ژاپن / درهم امارات

JPY/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.0236 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0236 0.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0236 0.42

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی