دینار اردن / درهم امارات

JOD/AED Ask
نرخ فعلی:: 5.1814 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.1814 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.1814 0
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دینار اردن / درهم امارات در روز جاری

۱۸:۰۲:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.1814 18:02:50 - - 0.0002 - - - - 0.1814
5.1814 18:02:50 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 17:56:22 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 17:43:29 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 17:28:30 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 17:22:38 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 17:00:58 - - 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1785 17:00:58 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 16:43:35 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 16:35:31 - - 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1785 16:35:31 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 16:22:40 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 16:14:26 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 16:03:03 - - 0.0002 - - - - 0.1814
5.1814 16:02:59 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 15:49:28 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 15:43:38 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 15:21:33 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 15:02:39 - - 0.0002 - - - - 0.1814
5.1814 15:02:38 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 14:56:25 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 14:43:47 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 14:35:38 - - 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1785 14:35:36 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 14:22:46 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 14:07:32 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 14:02:58 - - 0.0002 - - - - 0.1814
5.1814 14:02:57 0.0029 0.06% 0.0002 - - - - 0.1814
5.1785 13:42:26 0.0029 0.06% 0.0027 0.05% 0.0029 0.06% 0.0029 0.1785
5.1814 13:02:41 - - 0.0002 - - - - 0.1814
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی