کرونا ایسلند / روپیه پاکستان

ISK/PKR Ask
نرخ فعلی:: 1.3394 1.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3394 1.62
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3394 1.62
واحد پولی : -
کشور : ایسلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرونا ایسلند / روپیه پاکستان در روز جاری

۱۴:۰۴:۱۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3394 14:04:19 - - 0.0217 1.62% 0.0215 1.61% 0.0216 0.3394
1.3394 14:04:18 0.0039 0.29% 0.0217 1.62% 0.0215 1.61% 0.0216 0.3394
1.3355 13:43:56 0.0002 0.01% 0.0256 1.92% 0.0254 1.90% 0.0255 0.3355
1.3357 13:23:32 0.0001 0.01% 0.0254 1.90% 0.0252 1.89% 0.0253 0.3357
1.3358 13:03:58 - - 0.0253 1.89% 0.0251 1.88% 0.0252 0.3358
1.3358 13:03:58 0.0003 0.02% 0.0253 1.89% 0.0251 1.88% 0.0252 0.3358
1.3361 12:37:58 - - 0.025 1.87% 0.0248 1.86% 0.0249 0.3361
1.3361 12:37:58 0.0043 0.32% 0.025 1.87% 0.0248 1.86% 0.0249 0.3361
1.3404 12:04:43 - - 0.0207 1.54% 0.0205 1.53% 0.0206 0.3404
1.3404 12:04:42 0.0001 0.01% 0.0207 1.54% 0.0205 1.53% 0.0206 0.3404
1.3403 11:43:47 0.0008 0.06% 0.0208 1.55% 0.0206 1.54% 0.0207 0.3403
1.3411 11:23:35 0.0004 0.03% 0.02 1.49% 0.0198 1.48% 0.0199 0.3411
1.3407 11:03:52 - - 0.0204 1.52% 0.0202 1.51% 0.0203 0.3407
1.3407 11:03:52 0.0041 0.31% 0.0204 1.52% 0.0202 1.51% 0.0203 0.3407
1.3448 10:43:54 0.0023 0.17% 0.0163 1.21% 0.0161 1.20% 0.0162 0.3448
1.3471 10:22:59 0.0013 0.10% 0.014 1.04% 0.0138 1.02% 0.0139 0.3471
1.3458 10:03:47 - - 0.0153 1.14% 0.0151 1.12% 0.0152 0.3458
1.3458 10:03:45 0.0016 0.12% 0.0153 1.14% 0.0151 1.12% 0.0152 0.3458
1.3474 09:43:38 0.014 1.04% 0.0137 1.02% 0.0135 1% 0.0136 0.3474
1.3614 08:43:51 0.0002 0.01% 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.3614
1.3616 08:22:50 0.0002 0.01% 0.0005 0.04% 0.0007 0.05% 0.0006 0.3616
1.3614 08:03:18 - - 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.3614
1.3614 08:03:16 0.0001 0.01% 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.3614
1.3613 07:22:50 0.0001 0.01% 0.0002 0.01% 0.0004 0.03% 0.0003 0.3613
1.3614 07:02:56 - - 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.3614
1.3614 07:02:55 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0005 0.04% 0.0004 0.3614
1.3611 06:43:48 0.0002 0.01% - - 0.0002 0.01% 0.0001 0.3611
1.3609 06:22:52 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% - - 0.0001 0.3609
1.3611 06:03:07 - - - - 0.0002 0.01% 0.0001 0.3611
1.3611 06:03:07 0.0001 0.01% - - 0.0002 0.01% 0.0001 0.3611
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی