iShares Gold

iShares Gold
نرخ فعلی:: 667 1.24
صندوق های معاملاتی مکزیک
نرخ فعلی: : 667 1.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 667 1.24
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۰۹:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
667 00:09:15 0.93 0.14% 8.3 1.24% 10 1.50% 8.3 5
667.93 23:07:48 1.93 0.29% 7.37 1.10% 9.07 1.36% 7.37 4.07
666 19:34:56 9.75 1.46% 9.3 1.40% 11 1.65% 9.3 6
675.75 23:07:26 4.25 0.63% 0.45 0.07% 1.25 0.18% 0.45 3.75
680 22:07:00 0.58 0.09% 4.7 0.70% 3 0.44% 4.7 8
680.58 00:36:19 0.02 - 5.28 0.78% 3.58 0.53% 5.28 8.58
680.6 00:12:07 1.1 0.16% 5.3 0.78% 3.6 0.53% 5.3 8.6
679.5 23:36:49 0.84 0.12% 4.2 0.62% 2.5 0.37% 4.2 7.5
680.34 23:09:41 0.66 0.10% 5.04 0.75% 3.34 0.49% 5.04 8.34
681 21:06:27 8.99 1.32% 5.7 0.84% 4 0.59% 5.7 9
689.99 20:35:12 8.99 1.32% 14.69 2.18% 12.99 1.92% 14.69 17.99
681 20:07:34 4 0.59% 5.7 0.84% 4 0.59% 5.7 9
677 19:35:55 - - 1.7 0.25% - - 1.7 5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی