خبر

روپیه هند / فرانک آفریقای غربی

INR/XOF Ask
نرخ فعلی:: 7.2617 1.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.2617 1.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.2617 1.12

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی