خبر

روپیه هند / بات تایلند

INR/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.439 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.439 0.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.439 0.14

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی