خبر

روپیه هند / پزو فیلیپین

INR/PHP Ask
نرخ فعلی:: 0.7042 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7042 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7042 0.07

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی