خبر

روپیه هند / وون کره جنوبی

INR/KRW Ask
نرخ فعلی:: 16.4438 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.4438 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.4438 0.09

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی