روپیه هند / کرونا ایسلند

INR/ISK Ask
نرخ فعلی:: 1.7302 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7302 0.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7302 0.31
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۲:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7302 20:22:59 0.0005 0.03% 0.0054 0.31% 0.0051 0.29% 0.0313 0.2698
1.7297 20:09:12 0.0011 0.06% 0.0059 0.34% 0.0056 0.32% 0.0318 0.2703
1.7308 19:43:36 0.0001 0.01% 0.0048 0.28% 0.0045 0.26% 0.0307 0.2692
1.7309 19:22:52 0.0007 0.04% 0.0047 0.27% 0.0044 0.25% 0.0306 0.2691
1.7316 19:03:57 - - 0.004 0.23% 0.0037 0.21% 0.0299 0.2684
1.7316 19:03:55 0.0003 0.02% 0.004 0.23% 0.0037 0.21% 0.0299 0.2684
1.7319 18:43:45 0.0006 0.03% 0.0037 0.21% 0.0034 0.20% 0.0296 0.2681
1.7313 18:22:41 0.0014 0.08% 0.0043 0.25% 0.004 0.23% 0.0302 0.2687
1.7299 18:03:49 - - 0.0057 0.33% 0.0054 0.31% 0.0316 0.2701
1.7299 18:03:45 0.0023 0.13% 0.0057 0.33% 0.0054 0.31% 0.0316 0.2701
1.7322 17:43:47 0.0011 0.06% 0.0034 0.20% 0.0031 0.18% 0.0293 0.2678
1.7311 17:22:33 0.0001 0.01% 0.0045 0.26% 0.0042 0.24% 0.0304 0.2689
1.7312 17:03:50 - - 0.0044 0.25% 0.0041 0.24% 0.0303 0.2688
1.7312 17:03:49 0.0007 0.04% 0.0044 0.25% 0.0041 0.24% 0.0303 0.2688
1.7305 16:22:58 0.0006 0.03% 0.0051 0.29% 0.0048 0.28% 0.031 0.2695
1.7311 16:04:06 - - 0.0045 0.26% 0.0042 0.24% 0.0304 0.2689
1.7311 16:04:03 0.0006 0.03% 0.0045 0.26% 0.0042 0.24% 0.0304 0.2689
1.7305 15:43:47 0.0004 0.02% 0.0051 0.29% 0.0048 0.28% 0.031 0.2695
1.7309 15:23:00 0.0001 0.01% 0.0047 0.27% 0.0044 0.25% 0.0306 0.2691
1.7308 15:09:08 0.0071 0.41% 0.0048 0.28% 0.0045 0.26% 0.0307 0.2692
1.7379 14:43:42 0.0055 0.32% 0.0023 0.13% 0.0026 0.15% 0.0236 0.2621
1.7434 14:22:51 0.0097 0.56% 0.0078 0.45% 0.0081 0.47% 0.0181 0.2566
1.7337 13:43:38 0.001 0.06% 0.0019 0.11% 0.0016 0.09% 0.0278 0.2663
1.7327 13:23:18 0.0016 0.09% 0.0029 0.17% 0.0026 0.15% 0.0288 0.2673
1.7343 13:03:33 - - 0.0013 0.07% 0.001 0.06% 0.0272 0.2657
1.7343 13:03:31 0.0017 0.10% 0.0013 0.07% 0.001 0.06% 0.0272 0.2657
1.7326 12:22:57 0.0002 0.01% 0.003 0.17% 0.0027 0.16% 0.0289 0.2674
1.7328 12:05:05 - - 0.0028 0.16% 0.0025 0.14% 0.0287 0.2672
1.7328 12:05:04 0.0008 0.05% 0.0028 0.16% 0.0025 0.14% 0.0287 0.2672
1.732 11:43:46 0.0003 0.02% 0.0036 0.21% 0.0033 0.19% 0.0295 0.268
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی