خبر

روپیه هند / کرون چک

INR/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.2802 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2802 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2802 0.04

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی