دلار هنگ کنگ / پزوی آرژانتین

HKD/ARS Ask
نرخ فعلی:: 12.8002 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.8002 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.8002 0.03
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / پزوی آرژانتین در روز جاری

۱۲:۳۷:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
12.8002 12:37:45 - - 0.0035 0.03% 0.0046 0.04% 0.0036 0.1998
12.8002 12:37:45 0.0007 0.01% 0.0035 0.03% 0.0046 0.04% 0.0036 0.1998
12.8009 12:04:17 - - 0.0028 0.02% 0.0039 0.03% 0.0029 0.1991
12.8009 12:04:17 0.0007 0.01% 0.0028 0.02% 0.0039 0.03% 0.0029 0.1991
12.8002 11:43:41 0.0005 - 0.0035 0.03% 0.0046 0.04% 0.0036 0.1998
12.8007 11:23:22 0.001 0.01% 0.003 0.02% 0.0041 0.03% 0.0031 0.1993
12.8017 11:03:31 - - 0.002 0.02% 0.0031 0.02% 0.0021 0.1983
12.8017 11:03:31 0.001 0.01% 0.002 0.02% 0.0031 0.02% 0.0021 0.1983
12.8007 10:43:48 0.0002 - 0.003 0.02% 0.0041 0.03% 0.0031 0.1993
12.8005 10:22:55 0.0009 0.01% 0.0032 0.02% 0.0043 0.03% 0.0033 0.1995
12.8014 10:03:27 - - 0.0023 0.02% 0.0034 0.03% 0.0024 0.1986
12.8014 10:03:24 0.0004 - 0.0023 0.02% 0.0034 0.03% 0.0024 0.1986
12.801 09:43:33 0.0001 - 0.0027 0.02% 0.0038 0.03% 0.0028 0.199
12.8009 08:43:43 0.0001 - 0.0028 0.02% 0.0039 0.03% 0.0029 0.1991
12.801 08:22:47 0.001 0.01% 0.0027 0.02% 0.0038 0.03% 0.0028 0.199
12.802 07:22:47 0.0004 - 0.0017 0.01% 0.0028 0.02% 0.0018 0.198
12.8024 07:02:46 - - 0.0013 0.01% 0.0024 0.02% 0.0014 0.1976
12.8024 07:02:45 0.0001 - 0.0013 0.01% 0.0024 0.02% 0.0014 0.1976
12.8025 06:02:58 - - 0.0012 0.01% 0.0023 0.02% 0.0013 0.1975
12.8025 06:02:58 0.0002 - 0.0012 0.01% 0.0023 0.02% 0.0013 0.1975
12.8027 05:43:43 0.0003 - 0.001 0.01% 0.0021 0.02% 0.0011 0.1973
12.8024 05:02:42 - - 0.0013 0.01% 0.0024 0.02% 0.0014 0.1976
12.8024 05:02:42 0.0005 - 0.0013 0.01% 0.0024 0.02% 0.0014 0.1976
12.8019 04:43:29 0.0016 0.01% 0.0018 0.01% 0.0029 0.02% 0.0019 0.1981
12.8035 03:43:40 0.0005 - 0.0002 - 0.0013 0.01% 0.0003 0.1965
12.804 03:03:34 - - 0.0003 - 0.0008 0.01% 0.0002 0.196
12.804 03:03:31 0.0003 - 0.0003 - 0.0008 0.01% 0.0002 0.196
12.8043 02:23:01 0.0001 - 0.0006 - 0.0005 - 0.0005 0.1957
12.8042 02:03:46 - - 0.0005 - 0.0006 - 0.0004 0.1958
12.8042 02:03:44 0.0002 - 0.0005 - 0.0006 - 0.0004 0.1958
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی