آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 49,020,000 0.02
آبشده
نرخ فعلی: : 49,020,000 0.02
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 49,020,000 0.02
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۸:۵۵:۲۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
49,020,000 18:55:20 30,000 0.06% 10,000 0.02% 50,000 0.10% 1,570,000 922,000
49,050,000 18:54:36 40,000 0.08% 40,000 0.08% 80,000 0.16% 1,540,000 892,000
49,010,000 18:52:37 40,000 0.08% - - 40,000 0.08% 1,580,000 932,000
49,050,000 18:51:29 40,000 0.08% 40,000 0.08% 80,000 0.16% 1,540,000 892,000
49,010,000 18:50:48 10,000 0.02% - - 40,000 0.08% 1,580,000 932,000
49,020,000 18:49:29 30,000 0.06% 10,000 0.02% 50,000 0.10% 1,570,000 922,000
48,990,000 18:48:40 50,000 0.10% 20,000 0.04% 20,000 0.04% 1,600,000 952,000
49,040,000 18:47:25 40,000 0.08% 30,000 0.06% 70,000 0.14% 1,550,000 902,000
49,000,000 18:46:40 10,000 0.02% 10,000 0.02% 30,000 0.06% 1,590,000 942,000
48,990,000 18:44:40 10,000 0.02% 20,000 0.04% 20,000 0.04% 1,600,000 952,000
48,980,000 18:42:31 60,000 0.12% 30,000 0.06% 10,000 0.02% 1,610,000 962,000
49,040,000 18:41:43 50,000 0.10% 30,000 0.06% 70,000 0.14% 1,550,000 902,000
48,990,000 18:40:40 30,000 0.06% 20,000 0.04% 20,000 0.04% 1,600,000 952,000
49,020,000 18:39:42 20,000 0.04% 10,000 0.02% 50,000 0.10% 1,570,000 922,000
49,000,000 18:38:30 50,000 0.10% 10,000 0.02% 30,000 0.06% 1,590,000 942,000
48,950,000 18:37:41 30,000 0.06% 60,000 0.12% 20,000 0.04% 1,640,000 992,000
48,920,000 18:35:49 40,000 0.08% 90,000 0.18% 50,000 0.10% 1,670,000 1,022,000
48,880,000 18:34:44 60,000 0.12% 130,000 0.27% 90,000 0.18% 1,710,000 1,062,000
48,940,000 18:32:48 40,000 0.08% 70,000 0.14% 30,000 0.06% 1,650,000 1,002,000
48,900,000 18:31:47 40,000 0.08% 110,000 0.22% 70,000 0.14% 1,690,000 1,042,000
48,940,000 18:30:51 50,000 0.10% 70,000 0.14% 30,000 0.06% 1,650,000 1,002,000
48,990,000 18:29:23 10,000 0.02% 20,000 0.04% 20,000 0.04% 1,600,000 952,000
48,980,000 18:28:38 40,000 0.08% 30,000 0.06% 10,000 0.02% 1,610,000 962,000
49,020,000 18:27:17 20,000 0.04% 10,000 0.02% 50,000 0.10% 1,570,000 922,000
49,000,000 18:26:36 60,000 0.12% 10,000 0.02% 30,000 0.06% 1,590,000 942,000
49,060,000 18:25:21 60,000 0.12% 50,000 0.10% 90,000 0.18% 1,530,000 882,000
49,000,000 18:23:23 50,000 0.10% 10,000 0.02% 30,000 0.06% 1,590,000 942,000
49,050,000 18:21:47 50,000 0.10% 40,000 0.08% 80,000 0.16% 1,540,000 892,000
49,000,000 18:20:47 30,000 0.06% 10,000 0.02% 30,000 0.06% 1,590,000 942,000
49,030,000 18:19:28 20,000 0.04% 20,000 0.04% 60,000 0.12% 1,560,000 912,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی