آبشده بنکداری

Abshode wholesalers
نرخ فعلی:: 49,550,000 -
آبشده
نرخ فعلی: : 49,550,000 -
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 49,550,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد آبشده بنکداری

۲۲ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده بنکداری - 770,000 430,000 4,170,000 15,160,000 31,170,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,833,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 283,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,779,091 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 229,091 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,170,139 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 379,861 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,995,578 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,554,422 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.44%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی