آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 45,320,000 1.83
آبشده
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آبشده نقدی 45,320,000 ۱۸:۱۲:۳۲ 830,000 1.83% 45,550,000 44,550,000 45,550,000 2,161,538 46,150,000 52,250,000
آبشده نقدی 45,320,000 ۱۸:۱۲:۳۲ 830,000 1.83% 45,550,000 44,550,000 45,550,000 2,161,538 46,150,000 52,250,000
آبشده بنکداری 45,430,000 ۱۹:۴۰:۳۴ 800,000 1.76% 45,650,000 44,630,000 45,650,000 2,147,308 46,230,000 52,330,000
آبشده بنکداری 45,430,000 ۱۹:۴۰:۳۴ 800,000 1.76% 45,650,000 44,630,000 45,650,000 2,147,308 46,230,000 52,330,000
آبشده کمتر از کیلو 45,380,000 ۱۹:۴۰:۳۴ 800,000 1.76% 45,600,000 44,580,000 45,600,000 2,147,308 46,180,000 52,280,000
آبشده کمتر از کیلو 45,380,000 ۱۹:۴۰:۳۴ 800,000 1.76% 45,600,000 44,580,000 45,600,000 2,147,308 46,180,000 52,280,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی