مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 50,786,000 0.1
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 50,786,000 0.1
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 50,786,000 0.1
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

مثقال / حواله دلار در روز جاری

۱۲:۴۳:۳۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
50,786,000 12:43:36 5,000 0.01% 50,000 0.10% 68,000 0.13% 73,000 318,200
50,781,000 12:42:49 1,000 - 45,000 0.09% 73,000 0.14% 78,000 313,200
50,782,000 12:40:57 25,000 0.05% 46,000 0.09% 72,000 0.14% 77,000 314,200
50,757,000 12:39:32 1,000 - 21,000 0.04% 97,000 0.19% 102,000 289,200
50,758,000 12:38:44 9,000 0.02% 22,000 0.04% 96,000 0.19% 101,000 290,200
50,749,000 12:36:59 13,000 0.03% 13,000 0.03% 105,000 0.21% 110,000 281,200
50,736,000 12:34:51 34,000 0.07% - - 118,000 0.23% 123,000 268,200
50,770,000 12:32:49 13,000 0.03% 34,000 0.07% 84,000 0.17% 89,000 302,200
50,783,000 12:31:10 14,000 0.03% 47,000 0.09% 71,000 0.14% 76,000 315,200
50,769,000 12:28:54 31,000 0.06% 33,000 0.07% 85,000 0.17% 90,000 301,200
50,800,000 12:26:48 23,000 0.05% 64,000 0.13% 54,000 0.11% 59,000 332,200
50,823,000 12:24:52 23,000 0.05% 87,000 0.17% 31,000 0.06% 36,000 355,200
50,800,000 12:22:53 29,000 0.06% 64,000 0.13% 54,000 0.11% 59,000 332,200
50,829,000 12:20:59 17,000 0.03% 93,000 0.18% 25,000 0.05% 30,000 361,200
50,846,000 12:19:45 18,000 0.04% 110,000 0.22% 8,000 0.02% 13,000 378,200
50,828,000 12:18:52 32,000 0.06% 92,000 0.18% 26,000 0.05% 31,000 360,200
50,860,000 12:16:52 23,000 0.05% 124,000 0.24% 6,000 0.01% 1,000 392,200
50,837,000 12:14:51 2,000 - 101,000 0.20% 17,000 0.03% 22,000 369,200
50,835,000 12:12:43 10,000 0.02% 99,000 0.20% 19,000 0.04% 24,000 367,200
50,845,000 12:11:48 12,000 0.02% 109,000 0.21% 9,000 0.02% 14,000 377,200
50,857,000 12:09:50 3,000 0.01% 121,000 0.24% 3,000 0.01% 2,000 389,200
50,860,000 12:07:57 12,000 0.02% 124,000 0.24% 6,000 0.01% 1,000 392,200
50,848,000 12:06:02 31,000 0.06% 112,000 0.22% 6,000 0.01% 11,000 380,200
50,817,000 12:01:53 16,000 0.03% 81,000 0.16% 37,000 0.07% 42,000 349,200
50,801,000 11:59:42 2,000 - 65,000 0.13% 53,000 0.10% 58,000 333,200
50,799,000 11:58:40 16,000 0.03% 63,000 0.12% 55,000 0.11% 60,000 331,200
50,783,000 11:57:46 8,000 0.02% 47,000 0.09% 71,000 0.14% 76,000 315,200
50,775,000 11:56:46 13,000 0.03% 39,000 0.08% 79,000 0.16% 84,000 307,200
50,762,000 11:55:51 6,000 0.01% 26,000 0.05% 92,000 0.18% 97,000 294,200
50,768,000 11:54:37 3,000 0.01% 32,000 0.06% 86,000 0.17% 91,000 300,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی