مثقال / بر مبنای سکه

gold_17_coin
نرخ فعلی:: 50,390,800 1.92
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 50,390,800 1.92
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 50,390,800 1.92
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۷:۲۴:۰۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
50,390,800 17:24:08 44,100 0.09% 949,500 1.92% 242,900 0.48% 949,500 2,081,175
50,346,700 17:21:35 22,100 0.04% 905,400 1.83% 198,800 0.40% 905,400 2,037,075
50,324,600 17:19:52 66,200 0.13% 883,300 1.79% 176,700 0.35% 883,300 2,014,975
50,258,400 17:17:14 44,100 0.09% 817,100 1.65% 110,500 0.22% 817,100 1,948,775
50,302,500 17:02:40 22,100 0.04% 861,200 1.74% 154,600 0.31% 861,200 1,992,875
50,324,600 17:01:59 66,200 0.13% 883,300 1.79% 176,700 0.35% 883,300 2,014,975
50,258,400 17:01:52 88,300 0.18% 817,100 1.65% 110,500 0.22% 817,100 1,948,775
50,346,700 17:00:58 44,100 0.09% 905,400 1.83% 198,800 0.40% 905,400 2,037,075
50,390,800 16:59:57 22,100 0.04% 949,500 1.92% 242,900 0.48% 949,500 2,081,175
50,412,900 16:56:38 22,100 0.04% 971,600 1.97% 265,000 0.53% 971,600 2,103,275
50,435,000 16:54:52 22,100 0.04% 993,700 2.01% 287,100 0.57% 993,700 2,125,375
50,412,900 16:54:15 44,200 0.09% 971,600 1.97% 265,000 0.53% 971,600 2,103,275
50,457,100 16:54:09 44,200 0.09% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,412,900 16:51:23 22,100 0.04% 971,600 1.97% 265,000 0.53% 971,600 2,103,275
50,435,000 16:49:43 22,100 0.04% 993,700 2.01% 287,100 0.57% 993,700 2,125,375
50,457,100 16:48:34 22,100 0.04% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,435,000 16:46:20 22,100 0.04% 993,700 2.01% 287,100 0.57% 993,700 2,125,375
50,457,100 16:45:27 22,100 0.04% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,479,200 16:43:43 22,100 0.04% 1,037,900 2.10% 331,300 0.66% 1,037,900 2,169,575
50,457,100 16:41:54 22,100 0.04% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,479,200 16:41:08 22,100 0.04% 1,037,900 2.10% 331,300 0.66% 1,037,900 2,169,575
50,457,100 16:40:54 44,200 0.09% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,501,300 16:39:56 22,100 0.04% 1,060,000 2.14% 353,400 0.70% 1,060,000 2,191,675
50,479,200 16:38:31 22,100 0.04% 1,037,900 2.10% 331,300 0.66% 1,037,900 2,169,575
50,501,300 16:38:09 44,200 0.09% 1,060,000 2.14% 353,400 0.70% 1,060,000 2,191,675
50,457,100 16:37:40 44,200 0.09% 1,015,800 2.05% 309,200 0.62% 1,015,800 2,147,475
50,501,300 16:37:08 22,100 0.04% 1,060,000 2.14% 353,400 0.70% 1,060,000 2,191,675
50,479,200 16:36:47 44,100 0.09% 1,037,900 2.10% 331,300 0.66% 1,037,900 2,169,575
50,523,300 16:35:57 22,000 0.04% 1,082,000 2.19% 375,400 0.75% 1,082,000 2,213,675
50,501,300 16:34:15 22,100 0.04% 1,060,000 2.14% 353,400 0.70% 1,060,000 2,191,675
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی