حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 7,750,000 1.03
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 7,750,000 1.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7,750,000 1.03
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۸:۴۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
7,750,000 19:58:46 10,000 0.13% 80,000 1.03% 60,000 0.77% 200,000 80,000
7,740,000 19:56:51 10,000 0.13% 90,000 1.16% 70,000 0.90% 210,000 90,000
7,750,000 19:54:35 10,000 0.13% 80,000 1.03% 60,000 0.77% 200,000 80,000
7,740,000 19:49:36 10,000 0.13% 90,000 1.16% 70,000 0.90% 210,000 90,000
7,750,000 19:39:47 10,000 0.13% 80,000 1.03% 60,000 0.77% 200,000 80,000
7,760,000 19:37:47 10,000 0.13% 70,000 0.90% 50,000 0.64% 190,000 70,000
7,750,000 19:31:07 10,000 0.13% 80,000 1.03% 60,000 0.77% 200,000 80,000
7,760,000 19:26:55 10,000 0.13% 70,000 0.90% 50,000 0.64% 190,000 70,000
7,770,000 19:25:53 10,000 0.13% 60,000 0.77% 40,000 0.51% 180,000 60,000
7,760,000 19:23:54 10,000 0.13% 70,000 0.90% 50,000 0.64% 190,000 70,000
7,770,000 19:15:57 10,000 0.13% 60,000 0.77% 40,000 0.51% 180,000 60,000
7,780,000 19:13:55 10,000 0.13% 50,000 0.64% 30,000 0.39% 170,000 50,000
7,770,000 19:11:11 10,000 0.13% 60,000 0.77% 40,000 0.51% 180,000 60,000
7,760,000 19:07:59 10,000 0.13% 70,000 0.90% 50,000 0.64% 190,000 70,000
7,770,000 19:05:00 10,000 0.13% 60,000 0.77% 40,000 0.51% 180,000 60,000
7,760,000 18:59:52 10,000 0.13% 70,000 0.90% 50,000 0.64% 190,000 70,000
7,770,000 18:57:48 10,000 0.13% 60,000 0.77% 40,000 0.51% 180,000 60,000
7,780,000 18:51:56 10,000 0.13% 50,000 0.64% 30,000 0.39% 170,000 50,000
7,790,000 18:49:55 10,000 0.13% 40,000 0.51% 20,000 0.26% 160,000 40,000
7,780,000 18:47:50 10,000 0.13% 50,000 0.64% 30,000 0.39% 170,000 50,000
7,790,000 18:45:53 10,000 0.13% 40,000 0.51% 20,000 0.26% 160,000 40,000
7,780,000 18:44:50 10,000 0.13% 50,000 0.64% 30,000 0.39% 170,000 50,000
7,790,000 18:34:56 20,000 0.26% 40,000 0.51% 20,000 0.26% 160,000 40,000
7,810,000 18:32:54 20,000 0.26% 20,000 0.26% - - 140,000 20,000
7,830,000 18:31:08 10,000 0.13% - - 20,000 0.26% 120,000 -
7,820,000 18:26:45 10,000 0.13% 10,000 0.13% 10,000 0.13% 130,000 10,000
7,810,000 18:24:43 10,000 0.13% 20,000 0.26% - - 140,000 20,000
7,800,000 18:23:46 10,000 0.13% 30,000 0.38% 10,000 0.13% 150,000 30,000
7,790,000 18:21:51 10,000 0.13% 40,000 0.51% 20,000 0.26% 160,000 40,000
7,800,000 18:19:44 10,000 0.13% 30,000 0.38% 10,000 0.13% 150,000 30,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی