طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 16,764,000 0.32
طلا

نرخ فعلی: : 16,764,000 0.32

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 16,764,000 0.32

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی

طلای ۲۴ عیار در روز جاری

۱۹:۵۹:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
16,764,000 19:59:58 3,000 0.02% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,767,000 19:59:42 3,000 0.02% 56,000 0.34% 43,000 0.26% 56,000 116,600
16,764,000 19:59:24 9,000 0.05% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,773,000 19:58:59 12,000 0.07% 62,000 0.37% 49,000 0.29% 62,000 122,600
16,785,000 19:58:42 6,000 0.04% 74,000 0.44% 61,000 0.36% 74,000 134,600
16,779,000 19:58:24 3,000 0.02% 68,000 0.41% 55,000 0.33% 68,000 128,600
16,776,000 19:57:57 9,000 0.05% 65,000 0.39% 52,000 0.31% 65,000 125,600
16,785,000 19:57:22 3,000 0.02% 74,000 0.44% 61,000 0.36% 74,000 134,600
16,782,000 19:56:56 3,000 0.02% 71,000 0.42% 58,000 0.35% 71,000 131,600
16,785,000 19:56:39 18,000 0.11% 74,000 0.44% 61,000 0.36% 74,000 134,600
16,767,000 19:55:13 15,000 0.09% 56,000 0.34% 43,000 0.26% 56,000 116,600
16,782,000 19:54:54 18,000 0.11% 71,000 0.42% 58,000 0.35% 71,000 131,600
16,764,000 19:54:40 3,000 0.02% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,767,000 19:54:23 18,000 0.11% 56,000 0.34% 43,000 0.26% 56,000 116,600
16,785,000 19:53:11 21,000 0.13% 74,000 0.44% 61,000 0.36% 74,000 134,600
16,764,000 19:52:53 9,000 0.05% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,773,000 19:52:37 9,000 0.05% 62,000 0.37% 49,000 0.29% 62,000 122,600
16,782,000 19:52:20 6,000 0.04% 71,000 0.42% 58,000 0.35% 71,000 131,600
16,776,000 19:51:08 12,000 0.07% 65,000 0.39% 52,000 0.31% 65,000 125,600
16,764,000 19:50:48 9,000 0.05% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,773,000 19:50:27 9,000 0.05% 62,000 0.37% 49,000 0.29% 62,000 122,600
16,764,000 19:49:11 3,000 0.02% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,767,000 19:48:54 12,000 0.07% 56,000 0.34% 43,000 0.26% 56,000 116,600
16,779,000 19:48:38 6,000 0.04% 68,000 0.41% 55,000 0.33% 68,000 128,600
16,785,000 19:48:21 21,000 0.13% 74,000 0.44% 61,000 0.36% 74,000 134,600
16,764,000 19:47:14 18,000 0.11% 53,000 0.32% 40,000 0.24% 53,000 113,600
16,782,000 19:46:54 15,000 0.09% 71,000 0.42% 58,000 0.35% 71,000 131,600
16,767,000 19:46:38 9,000 0.05% 56,000 0.34% 43,000 0.26% 56,000 116,600
16,776,000 19:46:21 3,000 0.02% 65,000 0.39% 52,000 0.31% 65,000 125,600
16,773,000 19:45:58 9,000 0.05% 62,000 0.37% 49,000 0.29% 62,000 122,600
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی