طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 14,375,000 0.3
طلا
نرخ فعلی: : 14,375,000 0.3
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 14,375,000 0.3
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۰۸:۱۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
14,375,000 16:08:17 18,000 0.13% 43,000 0.30% 37,000 0.26% 43,000 237,000
14,357,000 16:06:22 9,000 0.06% 25,000 0.17% 19,000 0.13% 25,000 219,000
14,366,000 16:05:37 12,000 0.08% 34,000 0.24% 28,000 0.20% 34,000 228,000
14,354,000 16:04:32 3,000 0.02% 22,000 0.15% 16,000 0.11% 22,000 216,000
14,357,000 16:03:43 12,000 0.08% 25,000 0.17% 19,000 0.13% 25,000 219,000
14,369,000 16:02:47 15,000 0.10% 37,000 0.26% 31,000 0.22% 37,000 231,000
14,384,000 16:01:11 3,000 0.02% 52,000 0.36% 46,000 0.32% 52,000 246,000
14,381,000 15:59:11 15,000 0.10% 49,000 0.34% 43,000 0.30% 49,000 243,000
14,366,000 15:58:31 21,000 0.15% 34,000 0.24% 28,000 0.20% 34,000 228,000
14,387,000 15:57:15 21,000 0.15% 55,000 0.38% 49,000 0.34% 55,000 249,000
14,366,000 15:55:05 3,000 0.02% 34,000 0.24% 28,000 0.20% 34,000 228,000
14,369,000 15:52:33 9,000 0.06% 37,000 0.26% 31,000 0.22% 37,000 231,000
14,378,000 15:51:21 3,000 0.02% 46,000 0.32% 40,000 0.28% 46,000 240,000
14,381,000 15:50:38 3,000 0.02% 49,000 0.34% 43,000 0.30% 49,000 243,000
14,378,000 15:49:09 12,000 0.08% 46,000 0.32% 40,000 0.28% 46,000 240,000
14,390,000 15:48:34 21,000 0.15% 58,000 0.40% 52,000 0.36% 58,000 252,000
14,369,000 15:47:14 12,000 0.08% 37,000 0.26% 31,000 0.22% 37,000 231,000
14,381,000 15:46:37 12,000 0.08% 49,000 0.34% 43,000 0.30% 49,000 243,000
14,369,000 15:44:35 3,000 0.02% 37,000 0.26% 31,000 0.22% 37,000 231,000
14,372,000 15:43:18 6,000 0.04% 40,000 0.28% 34,000 0.24% 40,000 234,000
14,366,000 15:41:24 3,000 0.02% 34,000 0.24% 28,000 0.20% 34,000 228,000
14,363,000 15:40:42 3,000 0.02% 31,000 0.22% 25,000 0.17% 31,000 225,000
14,366,000 15:39:19 9,000 0.06% 34,000 0.24% 28,000 0.20% 34,000 228,000
14,375,000 15:38:36 9,000 0.06% 43,000 0.30% 37,000 0.26% 43,000 237,000
14,384,000 15:37:14 12,000 0.08% 52,000 0.36% 46,000 0.32% 52,000 246,000
14,372,000 15:36:39 12,000 0.08% 40,000 0.28% 34,000 0.24% 40,000 234,000
14,384,000 15:34:34 15,000 0.10% 52,000 0.36% 46,000 0.32% 52,000 246,000
14,369,000 15:33:28 9,000 0.06% 37,000 0.26% 31,000 0.22% 37,000 231,000
14,378,000 15:32:42 22,000 0.15% 46,000 0.32% 40,000 0.28% 46,000 240,000
14,400,000 15:31:32 22,000 0.15% 68,000 0.47% 62,000 0.43% 68,000 262,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی