طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 10,338,000 0.43
طلا
نرخ فعلی: : 10,338,000 0.43
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,338,000 0.43
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۵۹:۳۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
10,338,000 16:59:31 4,000 0.04% 44,000 0.43% 42,000 0.41% 102,000 17,200
10,334,000 16:57:31 6,000 0.06% 48,000 0.46% 46,000 0.45% 106,000 13,200
10,340,000 16:56:10 5,000 0.05% 42,000 0.41% 40,000 0.39% 100,000 19,200
10,345,000 16:55:34 11,000 0.11% 37,000 0.36% 35,000 0.34% 95,000 24,200
10,334,000 16:53:31 4,000 0.04% 48,000 0.46% 46,000 0.45% 106,000 13,200
10,338,000 16:52:11 7,000 0.07% 44,000 0.43% 42,000 0.41% 102,000 17,200
10,345,000 16:51:35 2,000 0.02% 37,000 0.36% 35,000 0.34% 95,000 24,200
10,347,000 16:50:19 18,000 0.17% 35,000 0.34% 33,000 0.32% 93,000 26,200
10,329,000 16:49:35 2,000 0.02% 53,000 0.51% 51,000 0.49% 111,000 8,200
10,331,000 16:48:15 14,000 0.14% 51,000 0.49% 49,000 0.47% 109,000 10,200
10,345,000 16:47:36 14,000 0.14% 37,000 0.36% 35,000 0.34% 95,000 24,200
10,331,000 16:46:16 2,000 0.02% 51,000 0.49% 49,000 0.47% 109,000 10,200
10,329,000 16:45:36 9,000 0.09% 53,000 0.51% 51,000 0.49% 111,000 8,200
10,338,000 16:44:15 5,000 0.05% 44,000 0.43% 42,000 0.41% 102,000 17,200
10,343,000 16:43:35 12,000 0.12% 39,000 0.38% 37,000 0.36% 97,000 22,200
10,331,000 16:42:09 4,000 0.04% 51,000 0.49% 49,000 0.47% 109,000 10,200
10,327,000 16:41:36 2,000 0.02% 55,000 0.53% 53,000 0.51% 113,000 6,200
10,329,000 16:40:18 2,000 0.02% 53,000 0.51% 51,000 0.49% 111,000 8,200
10,327,000 16:39:35 7,000 0.07% 55,000 0.53% 53,000 0.51% 113,000 6,200
10,334,000 16:38:14 9,000 0.09% 48,000 0.46% 46,000 0.45% 106,000 13,200
10,343,000 16:37:34 5,000 0.05% 39,000 0.38% 37,000 0.36% 97,000 22,200
10,338,000 16:35:38 12,000 0.12% 44,000 0.43% 42,000 0.41% 102,000 17,200
10,350,000 16:34:23 14,000 0.14% 32,000 0.31% 30,000 0.29% 90,000 29,200
10,336,000 16:31:39 11,000 0.11% 46,000 0.45% 44,000 0.43% 104,000 15,200
10,347,000 16:30:44 2,000 0.02% 35,000 0.34% 33,000 0.32% 93,000 26,200
10,345,000 16:29:10 2,000 0.02% 37,000 0.36% 35,000 0.34% 95,000 24,200
10,343,000 16:28:35 3,000 0.03% 39,000 0.38% 37,000 0.36% 97,000 22,200
10,340,000 16:26:56 11,000 0.11% 42,000 0.41% 40,000 0.39% 100,000 19,200
10,329,000 16:26:31 2,000 0.02% 53,000 0.51% 51,000 0.49% 111,000 8,200
10,327,000 16:26:01 11,000 0.11% 55,000 0.53% 53,000 0.51% 113,000 6,200
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی