طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 12,552,000 0.38
طلا

نرخ فعلی: : 12,552,000 0.38

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 12,552,000 0.38

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی

طلای 18 عیار / 750 در روز جاری

۱۲:۴۴:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
12,552,000 12:44:55 14,000 0.11% 48,000 0.38% 74,000 0.59% 28,000 91,800
12,566,000 12:44:51 14,000 0.11% 62,000 0.50% 60,000 0.48% 42,000 105,800
12,552,000 12:44:46 9,000 0.07% 48,000 0.38% 74,000 0.59% 28,000 91,800
12,561,000 12:44:42 7,000 0.06% 57,000 0.46% 65,000 0.52% 37,000 100,800
12,554,000 12:44:37 17,000 0.14% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
12,571,000 12:44:33 7,000 0.06% 67,000 0.54% 55,000 0.44% 47,000 110,800
12,564,000 12:44:27 7,000 0.06% 60,000 0.48% 62,000 0.49% 40,000 103,800
12,571,000 12:44:21 14,000 0.11% 67,000 0.54% 55,000 0.44% 47,000 110,800
12,557,000 12:44:15 9,000 0.07% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,566,000 12:44:08 5,000 0.04% 62,000 0.50% 60,000 0.48% 42,000 105,800
12,571,000 12:43:56 10,000 0.08% 67,000 0.54% 55,000 0.44% 47,000 110,800
12,561,000 12:43:51 7,000 0.06% 57,000 0.46% 65,000 0.52% 37,000 100,800
12,554,000 12:43:47 19,000 0.15% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
12,573,000 12:43:41 5,000 0.04% 69,000 0.55% 53,000 0.42% 49,000 112,800
12,568,000 12:43:36 5,000 0.04% 64,000 0.51% 58,000 0.46% 44,000 107,800
12,573,000 12:43:31 14,000 0.11% 69,000 0.55% 53,000 0.42% 49,000 112,800
12,559,000 12:43:21 2,000 0.02% 55,000 0.44% 67,000 0.53% 35,000 98,800
12,557,000 12:43:08 2,000 0.02% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,559,000 12:42:57 2,000 0.02% 55,000 0.44% 67,000 0.53% 35,000 98,800
12,557,000 12:42:51 3,000 0.02% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,554,000 12:42:46 7,000 0.06% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
12,561,000 12:42:34 3,000 0.02% 57,000 0.46% 65,000 0.52% 37,000 100,800
12,564,000 12:42:28 10,000 0.08% 60,000 0.48% 62,000 0.49% 40,000 103,800
12,554,000 12:42:22 3,000 0.02% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
12,557,000 12:42:16 3,000 0.02% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,554,000 12:41:59 3,000 0.02% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
12,557,000 12:41:54 11,000 0.09% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,568,000 12:41:43 11,000 0.09% 64,000 0.51% 58,000 0.46% 44,000 107,800
12,557,000 12:41:37 3,000 0.02% 53,000 0.42% 69,000 0.55% 33,000 96,800
12,554,000 12:41:32 3,000 0.02% 50,000 0.40% 72,000 0.57% 30,000 93,800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی