خبر

طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 33,965,000 -
طلا

نرخ فعلی: : 33,965,000 -

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 33,965,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی