خبر

صندوق طلای مفید

ص س پشتوانه طلای مفید
نرخ فعلی:: 74,679 -
طلا و سکه در بورس

نرخ فعلی: : 74,679 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 74,679 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا و سکه در بورس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی