خبر

پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی

GBP/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 20.9265 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.9265 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.9265 0.12

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی